ரீயூனியன் என்று ஒரு அதிசயமான தமிழர் பூமி …!! (கடல்களைக் கடந்து ..பகுதி – 5 )

  தமிழ்நாட்டுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத இடம்….. தமிழ்நாட்டில் பலர் கேள்விப்படாத இடம் … ஆனால் தமிழர்கள் அதிக அளவில் வாழும் உலகப் பகுதி ஒன்று – சுமார் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் வாழும் ரீயூனியன் ….!!! சுமார் எட்டரை லட்சம் மக்கள் வாழும், இந்த ரீ யூனியன் என்கிற தீவு, ஆப்பிரிக்க கண்டத்திற்கு கிழக்கே – … ரீயூனியன் என்று ஒரு அதிசயமான தமிழர் பூமி …!! (கடல்களைக் கடந்து ..பகுதி – 5 )-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.